ÇALIŞMA YAŞAMINDA MOTİVASYON

İnsan Kaynakları ve İş Dünyası

ÇALIŞMA YAŞAMINDA MOTİVASYON

“İnsanları performanslarının doruğuna ulaştırmak için maddi ödüller yerine, açık fikirli olmak ve içtenlik çoğu zaman yeterlidir.”

Bob Nelson

Güdülenme anlam olarak bir amaca yönelmeyi ifade etmektedir. Kavramın kökeni olan güdü anlamı latincede hareket anlamına gelen “movere” kelimesinin kökünden türetilmiştir. Psikoloji bilimi güdüyü, içten gelen itici kuvvetlerle belli bir hedefe doğru yönelen maksatlı davranışlar olarak ele almıştır. Güdülenme kavramı ile eşanlamlı olan “motivasyon” kavramı bireyin birşeyleri hevesle ve istekle yerine getirmesidir.

Davıd McClelland her insanın başarısını etkileyen dört ihtiyaç olduğunu savunmuştur.

*Başarma İhtiyacı : Bu ihtiyacı yüksek olan kişiler kendilerine ulaşması güç ve zahmetli amaçlar seçip bunlara ulaşabilmek için gereken bilgi ve yeteneği elde edip kullanmak isterler.

*Ait Olma İhtiyacı : Bireyin yaşamını yalnız başına sürdüremeyeceği ve toplumsal niteliğe sahip olmasından hareketle diğer birey ve gruplarla ilişki içinde olmayı vurgulamaktadır.

*Güç Elde Etme İhtiyacı : Kendilerine ulaşması zor çalışma gerektiren anlamlı amaçlar seçip bunları gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve yeteneği elde edebilecekleri ve bunları kullanabilecekleri davranış sergilerler.

*Uzmanlık İhtiyacı : İşteki insancıl faktörleri görmeyecek kadar işlerin teknik yönü ile ilgilenip kaliteli iş yapmaya özen gösterilmesidir.

İşe ait bireysel değerlendirme sonucunda ortaya çıkan duygusal durum olarak çalışan tatmini tanımlanmaktadır. İşin kişinin en kuvvetli hissettiği ihtiyaçlarını karşılama derecesi ile orantılı geliştiği kabul edilmektedir. Çalışan tatmini konusunda temel olarak altı alt boyuttan bahsedilmektedir.

*Ücret

*İşin Özelliği

*Çalışma Koşulları

*Kariyer Olanakları

*Yönetici ile İlişkiler

*Çalışma Arkadaşları ile İlişkiler

Keyifli Okumalar